Verkoopvoorwaarden

AlgemeneVoorwaardenvanCaribisch-Bier.nl, gevestigdteZeist

Versiegeldigvanaf1 maart 2014

 

1.Algemeen

1.1Dezealgemenevoorwaardenzijnvantoepassingop elk aanbod vanCaribisch-Bier.nl en op iedere tussen Caribisch-Bier.nl en consument tot stand gekomen overeenkomst.DevoorwaardenzijnvooreeniedertoegankelijkenopgenomenopdeinternetsitevanCaribisch-Bier.nl. Opverzoekzendenwijueenschriftelijkexemplaar.

1.2Doorhetplaatsenvaneenbestellinggeeftutekennendatumetdeleverings-enbetalingsvoorwaardenakkoordgaat.Caribisch-Bier.nlbehoudtzichhetrechtvoorhaarleverings-en/ofbetalingsvoorwaardennahetverstrijkenvandelooptijdtewijzigen.

1.3TenzijschriftelijkandersisovereengekomenwordendealgemeneofspecifiekevoorwaardenofbedingenvanderdennietdoorCaribisch-Bier.nlerkend.

1.4Caribisch-Bier.nl garandeertdathetgeleverdeproductbeantwoordtaandeovereenkomstenvoldoetaandeinhetaanbodvermeldespecificaties.

 

2.Levering

2.1Leveringvindtplaatszolangdevoorraadstrekt.

2.2InhetkadervanderegelsvandekoopopafstandzalCaribisch-Bier.nl bestellingentenminstebinnen30dagenuitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen.Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordathetbesteldenietopvoorraadisofnietmeerleverbaar),oferisomandereredenenvertraging,ofeenbestellingkanniet dan wel slechtsgedeeltelijkwordenuitgevoerd,danontvangtdeconsumentbinnen1maandnaplaatsingvandebestellingberichtenheefthijindatgevalhetrechtdebestellingzonderkosteneningebrekestellingteannuleren.

2.3AandeleveringsplichtvanCaribisch-Bier.nlzal,behoudenstegenbewijs,zijnvoldaanzodradedoorCaribisch-Bier.nl geleverdezakeneenkeeraandeafnemerzijnaangeboden.Bijbezorgingaanhuisstrekthetrapportvandevervoerder,inhoudendedeweigeringvanacceptatie,totvolledigbewijsvanhetaanbodtotlevering.

2.4Alleopdeinternetsitegenoemdetermijnenzijnindicatief.Aandegenoemdetermijnenkunnenderhalvegeenrechtenwordenontleend.

 

3.Prijzen

3.1Prijzenwordenbinnendelooptijdvandeaanbiedingnietverhoogd,tenzijwettelijkemaatregelenditnoodzakelijkmakenofindiendefabrikanttussentijdseprijsverhogingendoorvoert.

3.2Alleprijzenopdesitezijnondervoorbehoudvandruk-enzetfouten.Voordegevolgenvandruk-enzetfoutenwordtgeenaansprakelijkheidaanvaard.

3.3AlleprijzenopdesitezijninEuro'seninclusief 21%BTW.

 

4.Zichttermijn/herroepingsrecht

4.1Indienersprakeisvaneenconsumentenkoop,overeenkomstigdeWetverkopenopAfstand(artikel7:5BW),heeftdeafnemerhetrecht(eendeelvan)degeleverdegoederenbinneneenperiodevan 14 werkdagenzonderopgavevanredenteretourneren.Dezetermijnbegintophetmomentdatdebesteldezakenzijnafgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij Caribisch-Bier.nl. Indiendeafnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan isdekoopeenfeit.

      Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om  de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

      Deafnemerdienttebewijzendatdegeleverdezakentijdigzijnteruggestuurd,bijvoorbeelddoormiddelvaneenbewijsvanpostbezorging.Terugzendingvandezakendienttegeschiedenindeorigineleverpakking(inclusiefaccessoiresenbijbehorendedocumentatie)eninnieuwstaatverkerend.Indiendezakenbijdeafnemerzijngebruikt,bezwaardofopenigewijzebeschadigdzijngeraakt dan behoudt Caribisch-Bier.nl zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Metinachtnemingvanhetgeenisbepaaldindevorigezin,draagt Caribisch-Bier.nl binnen 14 dagennagoedeontvangstvanderetourzending danwel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zalhetvolledigeaankoopbedraginclusief eventueel berekendeverzend- en/of betaalkostenkostenaandeafnemerwordtterugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.

 

 

 

 

 

 

Hetterugzendenvandegeleverdezakenkomtgeheelvoorrekeningenrisicovandeafnemer.

4.2Hetherroepingrechtgeldtnietvoor:

·      dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard         dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

·      goederenofdienstenwaarvandeprijsgebondenisaanschommelingenopdefinanciëlemarkt,waaropde                   leveranciergeeninvloedheeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen

·      goederendievolgensspecificatiesvandeconsumentzijnvervaardigd,bijvoorbeeldmaatwerk,ofdieeenduidelijk           persoonlijkkarakterhebben

·     produkten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).

·     verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken

·     verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken

·     voorgoederenofdienstendiedoorhunaardnietkunnenwordenteruggezonden,bijvoorbeeldi.v.m.hygiëneofdie     snelkunnenbedervenofverouderen

·     de leveringvan lossekrantenentijdschriften

 

5.Gegevensbeheer

5.1IndienueenbestellingplaatstbijCaribisch-Bier.nl,danwordenuwgegevensopgenomeninhetklantenbestandvanCaribisch-Bier.nl.Caribisch-Bier.nlhoudtzichaandeWetPersoonsregistratiesenzaluwgegevensnietverstrekkenaanderden.ZieonzePrivacyPolicy.

5.2Caribisch-Bier.nlrespecteertdeprivacyvandegebruikersvandeinternetsiteendraagtzorgvooreenvertrouwelijkebehandelingvanuwpersoonlijkegegevens.

5.3Caribisch-Bier.nlmaaktinsommigegevallengebruikvaneenmailinglijst.Elkemailingbevatinstructiesomuzelfvandezelijstteverwijderen.

 

6.Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemerstaatervoorindatdeproductenen/ofdienstenvoldoenaandeovereenkomst,deinhetaanbodvermeldespecificaties,aanderedelijkeeisenvandeugdelijkheiden/ofbruikbaarheidendeopdedatumvandetotstandkomingvandeovereenkomstbestaandewettelijkebepalingenen/ofoverheidsvoorschriften.

6.2  Een doordeondernemer,fabrikantofimporteuralsgarantieaangebodenregelingdoetnietsafaanderechtenenvorderingendiedeconsumentterzakevaneentekortkomingindenakomingvandeverplichtingenvandeondernemerjegensdeondernemerkandoengeldenopgrondvandeweten/ofdeovereenkomstopafstand.

6.3Indienblijktdatdeafgeleverdezaakverkeerd,ondeugdelijkofincompleetis,dandientdeafnemer(alvorensovertegaantotterugzendingaanCaribisch-Bier.nl)dezegebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijktemeldenaanCaribisch-Bier.nl.Terugzendingvandezakendienttegeschiedenindeorigineleverpakking(inclusiefaccessoiresenbijbehorendedocumentatie).Ingebruiknemingnaconstateringvangebreke,beschadigingontstaannaconstateringvangebreke,bezwaringen/ofdoorverkoopnaconstateringvangebreke,doetditrechttotreclamerenenterugzendinggeheelvervallen.

6.4IndienklachtenvandeafnemerdoorCaribisch-Bier.nlgegrondwordenbevonden,zalCaribisch-Bier.nl  degeleverdezaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheidvanCaribisch-Bier.nl bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Caribisch-Bier.nl) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Caribisch-Bier.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Caribisch-Bier.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5Caribisch-Bier.nlisnietaansprakelijkvoorschadeveroorzaaktdooropzetofdaarmeegelijktestellenbewusteroekeloosheidvanniet-leidinggevendpersoneel.

6.6Dezegarantiegeldtnietindien:A)enzolangdeafnemerjegensCaribisch-Bier.nlingebrekeis;B)deafnemerdegeleverdezakenzelfheeftgepareerden/ofbewerktofdoorderdenheeftlatenrepareren/ofbewerken.C)degeleverdezakenaanabnormaleomstandighedenzijnblootgesteldofanderszinsonzorgvuldigwordenbehandeldofinstrijdmetdeaanwijzingenvanCaribisch-Bier.nlen/ofgebruiksaanwijzingopdeverpakkingzijnbehandeld;

 

7.Aanbiedingen

7.1Aanbiedingenzijnvrijblijvend,tenzijandersindeaanbiedingisvermeld.

7.2Bijaanvaardingvaneenvrijblijvendeaanbiedingdoorkoper,behoudtCaribisch-Bier.nlzichhetrechtvoordeaanbiedingbinnendetermijnvan3werkdagennaontvangstvandieaanvaardingteherroepenofdaarvanaftewijken.

7.3MondelingetoezeggingenverbindenCaribisch-Bier.nlslechtsnadatdezeuitdrukkelijkenschriftelijkzijnbevestigd.

7.4AanbiedingenvanCaribisch-Bier.nlgeldennietautomatischookvoornabestellingen.

7.5Caribisch-Bier.nlkannietaanhaaraanbiedingwordengehoudenindiendeafnemerhadbehorentebegrijpendatdeaanbieding,danweleenonderdeeldaarvan,eenkennelijkevergissingofverschrijvingbevatte.

7.6Aanvullingen,wijzigingenen/ofnadereafsprakenzijnslechtsvankracht,indienschriftelijkovereengekomen.

 

8.Overeenkomst

8.1EenovereenkomsttussenCaribisch-Bier.nleneenklantkomttotstandnadateenbestellingopdrachtdoorCaribisch-Bier.nlophaalbaarheidisbeoordeeld.

8.2Caribisch-Bier.nlbehoudtzichhetrechtvooromzonderopgavevanredenenbestellingenofopdrachtennietteaccepterenofuitsluitendteaccepterenonderdevoorwaardedatdeverzendinggeschiedtonderremboursofnavooruitbetaling.

 

9.Afbeeldingenenspecificaties

9.1Alleafbeeldingen;fotos,tekeningenetc.;o.a.gegevensbetreffendegewichten,afmetingen,kleuren,afbeeldingenvanetiketten,etc.opdeinternetsitevanCaribisch-Bier.nlgeldenslechtsbijbenadering,zijnindicatiefenkunnengeenaanleidingzijntotschadevergoedingofontbindingvandeovereenkomst.

 

10.Overmacht

10.1  Caribisch-Bier.nlisnietaansprakelijk,indienenvoorzoverhaarverbintenissennietkunnenwordennagekomentengevolgevanovermacht.

10.2  Onderovermachtwordtverstaanelkevreemdeoorzaak,alsmedeelkeomstandigheid,welkeinredelijkheidnietvoorhaarrisicobehoorttekomen.Vertragingbijofwanprestatiedooronzetoeleveranciers,storingeninhetInternet,storingenindeelektriciteit,storingenine-mailverkeerenstoringenofwijzigingenindoorderdengeleverdetechnologie,vervoersmoeilijkheden,werkstakingen,overheidsmaatregelen,vertragingenindeaanvoer,nalatighedenvanleveranciersen/offabrikantenvanCaribisch-Bier.nlalsmedevanhulppersonen,ziektevanpersoneel,gebrekeninhulp-oftransportmiddelengeldenuitdrukkelijkalsovermacht.

10.3  Caribisch-Bier.nlbehoudtzichinhetgevalvanovermachthetrechtvoorhaarverplichtingenopteschortenenistevensgerechtigddeovereenkomstgeheelofgedeeltelijkteontbinden,danweltevorderendatdeinhoudvandeovereenkomstzodanigwordtgewijzigddatuitvoeringmogelijkblijft.IngeengevalisCaribisch-Bier.nlgehoudenenigeboeteofschadevergoedingtebetalen.

10.4  IndienCaribisch-Bier.nlbijhetintredenvandeovermachtalgedeeltelijkaanhaarverplichtingenheeftvoldaan,ofslechtsgedeeltelijkaanhaarverplichtingenkanvoldoeniszijgerechtigdhetreedsgeleverdec.q.hetleverbaredeelafzonderlijktefacturerenenisdeafnemergehoudendezefactuurtevoldoenalsbetrofheteenafzonderlijkcontract.Ditgeldtechternietalshetreedsgeleverdec.q.leverbaredeelgeenzelfstandigewaardeheeft.

 

11.Aansprakelijkheid

11.1  Caribisch-Bier.nlisnietaansprakelijkvoorschadeontstaanaanvoertuigenofandereobjectenontstaandoorverkeerdaanwendenvandeproducten.Leesvoorhetgebruikdeaanwijzingenopdeverpakkingen/ofraadpleegonzewebsite.

 

12.Eigendomsvoorbehoud

12.1  EigendomvanalledoorCaribisch-Bier.nlaandeafnemerverkochteengeleverdezakenblijftbijCaribisch-Bier.nlzolangdeafnemerdevorderingenvanCaribisch-Bier.nluithoofdevandeovereenkomstofeerdereoflateregelijksoortigeovereenkomstennietheeftvoldaan,zolangdeafnemerdeverrichteofnogteverrichtenwerkzaamhedenuitdezeofgelijksoortigeovereenkomstennognietheeftvoldaanenzolangdeafnemerdevorderingenvanCaribisch-Bier.nlwegenstekortschietenindenakomingvanzodanigeverbintenissennognietheeftvoldaan,waaronderbegrepenvorderingenterzakevanboeten,rentenenkosten,eenenanderzoalsbedoeldinartikel3:92BW.

12.2  DedoorCaribisch-Bier.nlgeleverdezakenwelkeonderheteigendomsvoorbehoudvallenmogenslechtsinhetkadervaneennormalebedrijfsuitoefeningwordendoorverkochtennimmeralsbetaalmiddelwordengebruikt.

12.3  Deafnemerisnietbevoegddeonderheteigendomsvoorbehoudvallendezakenteverpandennochopenigeanderewijzetebezwaren.

12.4  DeafnemergeeftreedsnuonvoorwaardelijkenonherroepelijktoestemmingaanCaribisch-Bier.nlofeendoorCaribisch-Bier.nlaantestellenderdeom,inallegevallenwaarinCaribisch-Bier.nlhaareigendomsrechtenwiluitoefenen,aldieplaatsentebetredenwaarhaareigendommenzichdanzullenbevindenendiezakenaldaarmeetenemen.

12.5  Indienderdenbeslagleggenopdeondereigendomsvoorbehoudgeleverdezakendanwelrechtendaaropwillenvestigenofdoengelden,isdeafnemerverplichtCaribisch-Bier.nlzosnelalsredelijkerwijsverwachtmagwordendaarvanopdehoogtetestellen.

12.6  Deafnemerverplichtzichdeondereigendomsvoorbehoudgeleverdezakenteverzekerenenverzekerdtehoudentegenbrand,ontploffings-enwaterschadealsmedetegendiefstalendepolisvandezeverzekeringopeersteverzoekterinzagetegevenaanCaribisch-Bier.nl.

 

13.Toepasselijkrecht/bevoegderechter

13.1  OpalleovereenkomstenishetNederlandsrechtvantoepassing.

 

13.2  Vangeschillen,voortvloeiendeuiteenovereenkomsttussenCaribisch-Bier.nlenkoper,welkenietinonderlingoverlegkunnenwordenopgelost,neemtdebevoegderechterbinnenhetarrondissement[PLAATS]kennis,tenzijCaribisch-Bier.nlerdevoorkeuraangeefthetverschilaandebevoegderechtervandewoonplaatsvandekoperteonderwerpen,enmetuitzonderingvandiegeschillendiebehorentotdecompetentievandekantonrechter.